You are here

Horizon 19 - TALENT MOBILITY

Talent mobility เป็นการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญไปยังที่ที่มีความต้องการทักษะความเชี่ยวชาญนั้นๆ อย่างมาก รวมทั้งเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญสำหรับองค์กร โดยมีข้อจำกัดเกี่ยวกับขอบเขตขององค์กรน้อยที่สุด

Talent mobility เป็นกลไกที่ใช้ได้กับทั้งภายในองค์กร ระหว่างองค์กร หรือแม้แต่ระหว่างประเทศ

Talent mobility ที่เสนอใน Horizon ฉบับนี้เป็นความริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic initiative) ที่มุ่งนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรในภาครัฐ-โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ โครงการนี้จะช่วยให้การดำเนินงานของภาคธุรกิจไม่เกิดอาการ “สะดุด” อันเนื่องมาจากขาดทักษะที่จำเป็น และยิ่งไปกว่านั้น อาจช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดด

อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้ Talent mobility ก็เช่นกัน เพียงแต่ “ใครจ่าย” และ “จ่ายเป็นอะไร”

แต่เราก็หวังว่าเรื่องแบบนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

ดาวน์โหลดนิตยสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลดนิตยสารฉบับเต็ม

Horizon 19 - TALENT MOBILITY