You are here

Q Restaurant Application

มณีรัตน์ ศรีปริวาทิน และ ชนากานต์ พรรัตนโชติสกุล

จากความคิดที่อยากให้คนไทยหันมาใส่ใจในเรื่องของการบริโภคอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน มีคุณภาพและปลอดภัย เป็นจุดเริ่มต้นของการตราพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ภายใต้การกำกับดูแลโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้การรับรองมาตรฐานสินค้าด้วยการติดป้ายสัญลักษณ์ Q (Q Mark) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่า สินค้าเกษตรและอาหารที่ติดป้ายสัญลักษณ์ Q นั้นมีคุณภาพ พร้อมทั้งยังสื่อไปถึงผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศคู่ค้าให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์สิ้นค้าเกษตรและอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

การจัดทำป้ายสัญลักษณ์ Q นั้น หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ให้การรับรอง และ มกอช. เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้เครื่องหมาย Q ประสานข้อมูลจากหน่วยรับรองและผู้ขอเครื่องหมาย และป้องกันการปลอมแปลงเอกสารการรับรอง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้บริโภคสินค้าที่มีสัญลักษณ์ Q

นอกจากนี้ มกอช. ยังช่วยผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในการหาช่องทางการตลาดเพื่อกระจายสินค้าเพิ่มเติม และยังรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาสนใจเลือกซื้อสินค้า Q ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ Q Shop, Q Markets, Q Modern Trade และโครงการตลาดสีเขียว ที่เน้นขายสินค้าเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

แนวคิดในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสิ้นค้า Q ทำให้เกิดแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์สำหรับ Smart Phone โดยใช้ชื่อโครงการว่า Q Restaurant เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันคือ Smart Phone หรือ Tablet ที่นอกจากจะใช้ติดต่อสื่อสารแล้ว ยังเป็นช่องทางสำคัญในการติดตามข้อมูลข่าวสารอีกด้วย

สวทน. ได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการ มกอช. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว         

“การที่ มกอช. ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารซึ่งใช้วัตถุดิบปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประกอบอาหาร นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้ร้านอาหารหันมาใช้วัตถุดิบปลอดภัยในการประกอบอาหารมากขึ้น

ปัจจุบันมีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการถึง 1,245 ร้านทั่วประเทศ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ ทีมงานผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าว โดยผู้ใช้สามารถสแกน QR Code เพื่อสอบกลับถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบนั้นๆ ได้โดยตรง ว่ามาจากฟาร์มไหน ไร่ไหน เกษตรกรคนใด”

ถึงแม้ปัจจุบัน Q Restaurant ยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก แต่เชื่อว่าแอพพลิเคชั่นนี้จะเป็นหนึ่งในทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องการเข้าร้านอาหารคุณภาพดีได้แน่นอน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2561 4204, 0 2579 4986
  • E-mail: [email protected]
  • เว็บไซต์: www.qrestaurant.acfs.go.th