You are here

วีรพงษ์   สุนทรฉัตราวัฒน์

บรรณาธิการนิตยสาร Horizon นักเขียนประจำนิตยสาร WAY เขียนนวนิยายชีวิตอิงประวัติศาสตร์การเมืองเรื่อง 'อนุสรณ์สถาน'